خوشا چشمی که دیدار تو بیند
                           خوشـــا دردی که درمــــان تو بیــند
خوشــــا آن بلبل و آن باغــبــانی
                           که باشـــــد همنشــــین حور نامی
خوشــــا آن دم که آیی در کــنارم
                          نشــــــــینم در برت گـویــــم نــگارم
خوشا حال مرا با چون تو حوری
                            ز دوری تـــو نـتــــوانــم صــبــــوری
خوشا آن دلـــبر و دلــدار و دل را

                            که از عــــادل ربوده عقــــل و دل را

 

تقدیم به او ............

شاعر : عادل مینایی 

دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387
X